ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 26.01.2022 2500000 3848905 64.95
Зміст інформації:
Єдиним акціонером ПрАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5" прийнято рішення від 26.01.2022 №52 про вчинення значного правочину - укладання з ТОВ «ЕЛЕКТРОФЛАКС» (код ЄДРПОУ 44228359) договору поставки нафтопродуктів, предметом якого є купівля мазута паливного 100 малозольного, малосірчистого на суму договору орієнтовно 2 500 000 000,00 грн. з ПДВ. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3 848 905 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 64,95. Загальна кількість голосуючих акцій - 295 909 871. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 295 909 871. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 295 909 871. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, не визначенi Статутом ПрАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5".

Повідомлення 20220126_01-22--170.pdf
Повідомлення 20220126_01-22--170.pdf.p7s
Повідомлення 20220126_01-22--170.xml
Повідомлення 20220126_01-22--170.xml.p7s