ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Крупко Володимир Петрович не надав згоди 0.00
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 25.04.2018 прийнято рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Крупка Володимира Петровича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.). Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 25.04.2018. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 25.04.2018. Особа виконувала повноваження з 26.04.2017 по 25.04.2018. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Нiкого не обрано на посаду голови наглядової ради.
25.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Левченко Вiталiй Iванович не надав згоди 0.00
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 25.04.2018 прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Левченка Вiталiя Iвановича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00 % (0,00 грн.). Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 25.04.2018. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 25.04.2018. Особа виконувала повноваження з 26.04.2017 по 25.04.2018. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
25.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Тютюннiков Євген Олександрович не надав згоди 0.00
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 25.04.2018 прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Тютюннiкова Євгена Олександровича, володiє часткою в статуному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.). Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 25.04.2018. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 25.04.2018. Особа виконувала повноваження з 26.04.2017 по 25.04.2018. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
25.04.2018 обрано Член наглядової ради Рубен Захарян не надав згоди 0.00
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 25.04.2018 прийнято рiшення про обрання членом наглядової ради Приватного акцiонерного Товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Рубена Захаряна, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00% (0,00 грн.). Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 25.04.2018. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 25.04.2018, згода на обрання членом наглядової ради. Особу обрано на три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з грудня 2012 по теперiшнiй час Рубеллiус Капiтал АГ [Rubellius Capital AG] (Цюрiх), Партнер, Член ради директорiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Представник акцiонера Товариства (без обмежень) - САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED], реєстрацiйний номер 290917, володiє 295 614 581 штука простих iменних акцiй, що становить 99,900209% статутного капiталу Товариства. Не надано згоди на включення iнформацiї про себе з огляду на те, що таку iнформацiю вважає конфiденцiйною.
25.04.2018 обрано Член наглядової ради Суна Ях'я не надав згоди 0.00
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 25.04.2018 прийнято рiшення про обрання членом наглядової ради Приватного акцiонерного Товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Суна Ях'я, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00% (0,00 грн.). Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 25.04.2018. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 25.04.2018, згода на обрання членом наглядової ради. Особу обрано на три роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв з грудня 2012 по теперiшнiй час Рубеллiус Капiтал АГ [Rubellius Capital AG] (Цюрiх), Голова ради директорiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Представник акцiонера Товариства (без обмежень) - САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED], реєстрацiйний номер 290917, володiє 295 614 581 штука простих iменних акцiй, що становить 99,900209% статутного капiталу Товариства. Не надано згоди на включення iнформацiї про себе з огляду на те, що таку iнформацiю вважає конфiденцiйною.