ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.05.2015 обрано Голова наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIСТГАЗ" 37994284 99.856
Зміст інформації:
Протоколом наглядової ради вiд 13.05.2015 № 13/05-15 прийнято рiшення про обрання головою наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз", володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 99,856% (295484531 грн.). Пiдстава: протокол наглядової ради ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 13.05.2015 № 13/05-15. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: протокол № 3 рiчних загальних зборiв ПАТ "Харкiвська ТЕ Ц-5" вiд 21.04.2015, протокол наглядової ради ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 13.05.2015 № 13/05-15. Особу обрано безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.