ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.05.2016 обрано Голова наглядової ради Крупко Володимир Петрович Не надав згоди 0.00
Зміст інформації:
Протоколом наглядової ради вiд 10.05.2016 № 10/05-16 прийнято рiшення про обрання головою наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Крупка Володимира Петровича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.) Пiдстава: протокол наглядової ради ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 10.05.2016 № 10/05-16. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: протокол № 4 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 21.04.2016, протокол наглядової ради ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 10.05.2016 № 10/05-16. Особу обрано безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.