ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 25.01.2018 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз" 37994284 99.8997 99.8999
Зміст інформації:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, мiсцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Смоленська,17. Розмiр частки акцiонера - ТОВ "Укрiстгаз" в загальнiй кiлькостi акцiй складає 295 613 051 акцiй (99,8997%) до змiни розмiру пакету акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 613 051 акцiй (99,8997%) до змiни розмiру пакету акцiй, розмiр частки акцiонера - ТОВ "Укрiстгаз" в загальнiй кiлькостi акцiй складає 295 613 816 акцiй (99,8999%) пiсля змiни розмiру пакета акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 613 816 акцiй (99,8999%) пiсля змiни розмiру пакета акцiй.