ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про прийняття рішення про вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийнят тя рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 16.09.2021 1552 3848905 0.04
Зміст інформації:
Єдиним акціонером ПрАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5" прийнято рішення від 16.09.2021 № 48 про укладання договору про переведення боргу ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» перед Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 20077720), який виник на підставі договору між ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» та Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 20077720) від 22.09.2017 № 1202/1718-КП-32 на суму 1 552 060,61 грн., на Комунальне підприємство «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 31557119). Загальна кількість голосуючих акцій - 295 909 871. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 295 909 871. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 295 909 871. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, не визначенi Статутом ПрАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5".

Повідомлення 20210917_01-22--1642.pdf
Повідомлення 20210917_01-22--1642.pdf
Повідомлення 20210917_01-22--1642.xml
Повідомлення 20210917_01-22--1642.xml.p7s