ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 14.12.2018 1681331 3629953 46.3 http://www.tec5.kharkov.ua
Зміст інформації:
14.12.2018 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 6 вiд 25.04.2018, прийнято рiшення про вчинення значного правочину. Предмет правочину: купiвля-продаж теплової енергiї для потреб населення. Ринкова вартiсть: 1083,19 грн.за 1 Гкал з ПДВ., 1 681 330 622,40 грн. Варiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3 629 953 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):46,3. Рiшення прийнято правлiнням Товариства. Загальна кiлькiсть голосiв - п'ять. Кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - чотири, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - нуль. В засiданнi правлiння брали участь чотири члени правлiння. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, не визначенi Статутом ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".