ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.05.2017 обрано Голова наглядової ради Крупко Володимир Петрович Не надав згоди на розкриття персональних даних 0.00
Зміст інформації:
Протоколом наглядової ради вiд 23.05.2017 № 23/05-17 прийнято рiшення про обрання головою наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Крупка Володимира Петровича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.) Пiдстава: протокол наглядової ради ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 23.05.2017 № 23/05-17. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: протокол № 5 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 25.04.2017, протокол наглядової ради ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 23.05.2017 № 23/05-17. Особу обрано на строк 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 12.12.2011 по теперешнiй час - Директор ТОВ "Укрiстгаз". Представник акцiонера Товариства (без обмежень) - акцiонера ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, володiє 295 301 931 шт. простих iменних акцiй, що складає 99,794552 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розкриття персональних даних.