ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2016 припинено повноваження Голова наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIСТГАЗ" 37994284 99.895
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 21.04.2016 прийнято рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради Публiчного акцiонерного Товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIСТГАЗ", володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 99,895 % (295 600 046 грн.). Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 21.04.2016. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 21.04.2016. Особа виконувала повноваження з 22.04.2015 по 21.04.2016. Непогашенї судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Левченко Вiталiй Iванович Не надав згоди 0.00
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 21.04.2016 прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Публiчного акцiонерного Товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Левченка Вiталiя Iвановича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.). Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 21.04.2016. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 21.04.2016. Особа виконувала повноваження з 22.04.2015 по 21.04.2016. Непогашенї судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Тютюннiков Євген Олександрович Не надав згоди 0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 21.04.2016 прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Публiчного акцiонерного Товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Тютюннiкова Євгена Олександровича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.). Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 21.04.2016. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 21.04.2016. Особа виконувала повноваження з 22.04.2015 по 21.04.2016. Непогашенї судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2016 обрано Член наглядової ради Крупко Володимир Петрович Не надав згоди 0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 21.04.2016 прийнято рiшення про обрання членом наглядової ради Публiчного акцiонерного Товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Крупка Володимира Петровича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.). Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 21.04.2016. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 21.04.2016, згода на обрання членом наглядової ради. Особу обрано безстроково. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 15.03.2011 по 09.12.2011 – Голова правлiння ЗАТ «Укрнадрасервiс»; з 12.12.2011 по теперiшнiй час – Директор ТОВ «УКРIСТГАЗ».Непогашенї судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2016 обрано Член наглядової ради Левченко Вiталiй Iванович Не надав згоди 0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 21.04.2016 прийнято рiшення про обрання членом наглядової ради Публiчного акцiонерного Товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Левченка Вiталiя Iвановича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.). Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 21.04.2016. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 21.04.2016, згода на обрання членом наглядової ради. Особу обрано безстроково. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:з 01.11.2008 по 14.12.2011 – ЗАТ «Укрнадрасервiс», заступник голови правлiння з юридичних питань – керiвник юридичного управлiння;з 15.12.2011 по 31.01.2013 – ТОВ «УКРIСТГАЗ», заступник директора з юридичних питань; з 01.02.2013 по сьогоднi – ТОВ «УКРIСТГАЗ», заступник директора з юридичних та комерцiйних питань – начальник юридичного управлiння.Непогашенї судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2016 обрано Член наглядової ради Тютюннiков Євген Олександрович Не надав згоди 0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 21.04.2016 прийнято рiшення про обрання членом наглядової ради Публiчного акцiонерного Товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Тютюннiкова Євгена Олександровича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.). Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 21.04.2016. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 21.04.2016, згода на обрання членом наглядової ради. Особу обрано безстроково. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.03.2009 по 20.05.2011 – ПрАТ «Сєвєродонецький НДIХIММАШ», начальник юридичного вiддiлу; з 23.05.2011 по 26.01.2015 – ТОВ «Дольче Вiта», заступник генерального директора з правових питань; з 27.01.2015 по сьогоднi – ПАТ «Харкiвська ТЕЦ-5», радник голови правлiння.Непогашенї судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.