ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз" 37994284 99.856
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 21.04.2015 прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз", володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 99,856% (295484531 грн.). Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 21.04.2015. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5 вiд 21.04.2015.Особа виконувала повноваження з 19.03.2013 по 21.04.2015. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2015 обрано Член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз" 37994284 99.856
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 21.04.2015 прийнято рiшення про обрання члена наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз", володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 99,856% (295484531 грн.). Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 21.04.2015, згода на обрання членом наглядової ради. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5 вiд 21.04.2015.Особу обрано безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2015 обрано Член наглядової ради Левченко Вiталiй Iванович Не надав згоди 0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 21.04.2015 прийнято рiшення про обрання члена наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Левченка Вiталiя Iвановича, згоди на надання паспортних данних не надав, не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", згода на обрання членом наглядової ради, що вiдбулись 21.04.2015. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5 вiд 21.04.2015.Особу обрано безстроково. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.11.2008 по 14.12.2011 – ЗАТ «Укрнадрасервiс», заступник голови правлiння з юридичних питань – керiвник юридичного управлiння; з 15.12.2011 по 31.01.2013 – ТОВ «УКРIСТГАЗ», заступник директора з юридичних питань; з 01.02.2013 по сьогоднi – ТОВ «УКРIСТГАЗ», заступник директора з юридичних та комерцiйних питань – начальник юридичного управлiння.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.04.2015 обрано Член наглядової ради Тютюннiков Євген Олександрович Не надав згоди 0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" 21.04.2015 прийнято рiшення про обрання члена наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Тютюннiкова Євгена Олександровича, згоди на надання паспортних данних не надав, не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5", що вiдбулись 21.04.2015. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення рiчних загальних зборiв ПАТ "Харкiвська ТЕЦ-5 вiд 21.04.2015, згода на обрання членом наглядової ради.Особу обрано безстроково. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.03.2009 по 20.05.2011 – ПрАТ «Сєвєродонецький НДIХIММАШ», начальник юридичного вiддiлу; з 23.05.2011 по 26.01.2015 – ТОВ «Дольче Вiта», заступник генерального директора з правових питань; з 27.01.2015 по сьогоднi – ПАТ «Харкiвська ТЕЦ-5», радник голови правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.