ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.05.2018 обрано Голова наглядової ради Рубен Захарян 0 0
не надав згоди
0.00
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ «Харкiвська ТЕЦ-5», оформленого протоколом № 6 вiд 25.04.2018, змiнено, а саме зменшено кiлькiсний склад наглядової ради Товариства з 3 членiв до 2 членiв наглядової ради. Наглядова рада Товариства складається з 2 (двох) членiв.Голову наглядової ради обрано з числа обраних членiв наглядової ради рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонернiв Товариства, оформленого протоколом № 6 вiд 25.04.2018, строком на три роки. Протоколом наглядової ради вiд 15.05.2018 № 15/05-18 прийнято рiшення про обрання головою наглядової ради Приватного акцiонерного Товариства «Харкiвська ТЕЦ-5» Рубена Захаряна, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00% (0,00 грн.). Пiдстава: протокол наглядової ради вiд 15.05.2018 № 15/05-18. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: протокол № 6 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Харкiвська ТЕЦ-5» вiд 25.04.2018, згода на обрання членом наглядової ради. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з грудня 2012 по теперiшнiй час Рубеллiус Капiтал АГ [Rubellius Capital AG] (Цюрiх), Партнер, Член ради директорiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Представник акцiонера Товариства (без обмежень) - САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED], реєстрацiйний номер 290917, володiє 295 614 581 штука простих iменних акцiй, що становить 99,900209% статутного капiталу Товариства. Не надано згоди на включення iнформацiї про себе з огляду на те, що таку iнформацiю вважає конфiденцiйною.