ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.04.2014 звільнено Член правлiння Сенько Iгор Васильович - -
-
0.00
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «Харкiвська ТЕЦ-5» 10.04.2014 прийнято рiшення про звiльнення (припинення повноважень) Сенька Iгоря Васильовича з посади члена правлiння ПАТ «Харкiвська ТЕЦ-5». Пiдстава: заява Сенька I.В. про звiльнення з посади. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення наглядовою радою ПАТ «Харкiвська ТЕЦ-5». Особа перебувала на посадi з 19.03.2013 по 10.04.2014. Сенько I.В. володiє 0 шт. простих iменних акцiй Товариства, що становить 0,00% вiд статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посаду члена правлiння ПАТ «Харкiвська ТЕЦ-5» нових осiб не призначено.