ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Дата розміщення: 03.02.2012
Дата здійснення дії: 03.02.2012
Термінове повідомлення: Ні
Назва повідомлення: Зміна складу посадових осіб
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05471230
Місцезнаходження емітента: с.Подвірки, Дергачівський р-н, Харківська обл., 62371
Регіон емітента: 6322057602
Телефон керівника емітента: 0573721029
Електронна поштова адреса: Grebeshkova@tec5.kharkov.ua

Текст повідомлення:

Звiльнено. Член Правлiння, головний iнженер - Дерюгiн Володимир Володимирович (паспорт ЕЕ №814096, виданий Центральним РВ Сiмферопольського МУГУМВСУ в Криму 27.02.2003р.) з 03.02.2012р. в зв'язку iз його смертю на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5" вiд 03.02.2012р. №3 вiдповiдно до статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства", пунктiв 8.2.1, 8.2.2, 8.4.8 Статуту ПАТ "ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5" . Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 21.06.2010 року по 23.01.2012 року.

Призначено.Член Правлiння - Козлоков Олександр Юрiйович (паспорт МТ №147602, виданий Харкiвським РВ ГУМВСУ в Харкiвськiй областi 25.01.2011р) з 03.02.2012р. вiдповiдно до статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства", пунктiв 8.2.1, 8.2.2, 8.4.8 Статуту ПАТ "ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5" (на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5" вiд 03.02.2012р. №3). Строк, на який призначено особу, не визначено. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На теперiшнiй час працює в.о. головного iнженера. До цого працював учнем моториста, слюсарем механо-збiрних робiт авторемонтного заводу виробничого автооб'єднання Харкiвського ВВП; старшим машинiстом котельного вiддiлення, машинiстом-обхiдником з турбiнного устаткування, машинiстом енергоблока, заступником начальника, начальником котлотурбiнного цеху, заступником головного iнженера з експлуатацiї, першим заступником головного iнженера, заступником головного iнженера з органiзацiї ремонтiв, головним iнженером, заступником головного iнженера з органiзацiї ремонтiв ПАТ "ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5".

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:


Голова Правління          Мінкович Олександр Володимирович