ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Дергачівський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
2 24.04.2017 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз" 37994284 99.897624 99.794552
Зміст інформації:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, мiсцезнаходження: 03057, м. Киї, вул. Смоленська, 17. Розмiр частки акцiонера - ТОВ "Укрiстгаз" в загальнiй кiлькостi складає 295 606 931 акцiй (99,897624%) до змiни розмiру пакета акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 606 931 акцiй (99,897624%), розмiр частки акцiонера - ТОВ "Укрiстгаз" в загальнiй кiлькостi складає 295 301 931 акцiй (99,794552%) пiсля змiни розмiру пакета акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 301 931 акцiй (99,794552%) пiсля змiни розмiру пакета акцiй.