ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Дергачівський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 14.03.2016 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстгаз" 37994284 99.856 99.8948
Зміст інформації:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiстаз", код ЄДРПОУ 37994284, мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 49Б. Розмiр частки акцiонера - ТОВ "Укрiстгаз" в загальнiй кiлькостi акцiй складає 295 484 531 акцiй (99,856 %) до змiни розмiру пакета акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 484 531 акцiй (99,856 %) до змiни розмiру пакета акцiй, розмiр частки акцiонера - ТОВ "Укрiстгаз" в загальнiй кiлькостi акцiй складає 295 598 516 акцiй (99,8948 %) пiсля змiни розмiру пакета акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 598 516 акцiй (99,8948 %) пiсля змiни розмiру пакета акцiй.