ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 09.07.2018 САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED] 290917 99.900209 99.902536
Зміст інформації:
САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED], компанiя, що зареєстрована та дiє вiдповiдно до законодавства Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер 290917, мiсцезнаходження Крiсанту Мiлона, 3, 3030, Лiмасол, Кiпр. Розмiр частки акцiонера - САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД в загальнiй кiлькостi акцiй складає 295 614 581 акцiй (99,900209%) простих iменних акцiй Товариства до змiни розмiру пакету акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 614 581 акцiй ( 99,900209%) до змiни розмiру пакету акцiй, розмiр частки акцiонера - САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД в загальнiй кiлькостi акцiй складає 295 621 466 акцiй (99,902536%) пiсля змiни розмiру пакета акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 621 466 акцiй (99,902536%) пiсля змiни розмiру пакета акцiй.