ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 05.09.2018 САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED] 290917 99.902536 100
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 05.09.2018. Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: юридична особа компанiя САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED]. Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй: реєстрацiйний номер 290917. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: набуття права власностi на пакет акцiй вiдбувалось прямо, внаслiдок здiйснення обов'язкового продажу акцiй Товариства на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України "Про акцiонернi товариства". Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi складає 99,902536 %, що складає 295 621 466 акцiй; розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi складає 100%, що складає 295 909 871 акцiй. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): iнформацiя вiдсутня. Додаткова iнформацiя, необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячи з конкретних умов фiнансово-господарської дiяльностi емiтента: додаткова iнформацiя вiдсутня.