ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника (власників) пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 19.04.2018 САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED] 290917 0.0003 99.900209
Зміст інформації:
Власник: САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED] (компанiя, що зареєстрована та дiє вiдповiдно до законодавства Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер 290917, мiсцезнаходження Крiсанту Мiлона, 3, 3030, Лiмасол, Кiпр). Найвища цiна акцiй, за якою Компанiя, її афiлiйованi особи або третi особи, що дiють спiльно з нею, придбавали акцiї Товариства протягом 12 мiсяцiв, що передують датi набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй включно з датою набуття (18.04.2018), становить 5,4575 грн. (п’ять гривень 45,75 копiйок) за 1 (одну) просту iменну акцiю Товариства (в розумiннi п. 1 ч. 5 ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства»). Дата набуття Компанiєю домiнуючого контрольного пакету акцiй Товариства – 18.04.2018. Розмiр частки власника - САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED] в загальнiй кiлькостi акцiй складає 765 акцiй (0.0003%) до набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 765 акцiй (0.0003%) до набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй, розмiр частки власника - САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED] в загальнiй кiлькостi акцiй складає 295 614 581 акцiй (99,900209%) пiсля набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 614 581 акцiй (99,900209%) пiсля набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй.