ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника (власників) пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 19.04.2018 САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED] 290917 0.0003 99.900209
Зміст інформації:
Власник: САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED] (компанiя, що зареєстрована та дiє вiдповiдно до законодавства Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер 290917, мiсцезнаходження Крiсанту Мiлона, 3, 3030, Лiмасол, Кiпр). Найвища цiна, за якою САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED] придбавала акцiї ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" (надалi також - "Товариство") протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття контрольного пакету акцiй Товариства включно з днем набуття, становить 5,4575 грн. (п’ять гривень 45,75 копiйок) за 1 (одну) просту iменну акцiю Товариства. Дата набуття Компанiєю контрольного пакета акцiй Товариства: 18.04.2018. Розмiр частки власника - САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED] в загальнiй кiлькостi акцiй складає 765 акцiй (0.0003%) до набуття права власностi на контрольний пакет акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 765 акцiй (0.0003%) до набуття права власностi на контрольний пакет акцiй, розмiр частки власника - САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED] в загальнiй кiлькостi акцiй складає 295 614 581 акцiй (99,900209%) пiсля набуття права власностi на контрольний пакет акцiй, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає 295 614 581 акцiй (99,900209%) пiсля набуття права власностi на контрольний пакет акцiй.