ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ-5», які призначені на 18.03.2013 (дата розміщення 15.02.2013)

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ», код за ЄДРПОУ: 37994284, як акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій (далі за текстом також – «Акціонер») Публічного акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ-5» (далі за текстом також – «ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 05471230, місцезнаходження: село Подвірки, Дергачівський район, Харківська область, повідомляє, що 18.03.2013 об 11 год. 00 хв. за адресою: площа Перемоги, 1, місто Дергачі, Харківська область, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5».


Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства
 3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства
 4. Звіт правління Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік
 5. Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік
 6. Висновки ревізійної комісії Товариства за 2012 рік
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік
 8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік
 9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік
 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства
 12. Затвердження «Положення про наглядову раду ПАТ «Харківська ТЕЦ-5»
 13. Обрання членів наглядової ради Товариства
 14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради
 15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства
 16. Затвердження «Положення про ревізійну комісію ПАТ «Харківська ТЕЦ-5»
 17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства
 18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії
 19. Припинення повноважень голови та членів правління Товариства
 20. Затвердження «Положення про правління ПАТ «Харківська ТЕЦ-5»
 21. Обрання голови та інших членів правління Товариства
 22. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством правочинів
 23. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів
 24. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії

Дата складання переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру) ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» для здійснення персонального повідомлення про проведення 18.03.2013 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» - 12.02.2013.

Дата складання переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру) ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», які призначені на 18.03.2013, – 12.03.2013 станом на 24 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» відбудеться 18.03.2013 з 09 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення загальних зборів.

Акціонерам Товариства для реєстрації необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 14, кімната № 113, ТОВ «УКРІСТГАЗ», у робочі дні з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» з 09 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Левченко Віталій Іванович, тел. (044) 220-35-26.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 14, кімната № 113, ТОВ «УКРІСТГАЗ», із письмовою заявою на ім’я ТОВ «УКРІСТГАЗ» за один робочий день до дати ознайомлення.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 220-35-26.


Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (тис. грн.)*
Найменування показника період
звітний (2012 рік) попередній (2011 рік)
Усього активів 1 093 312 1 057 045
Основні засоби 513 597 472 037
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 43 125 35 995
Сумарна дебіторська заборгованість 335 793 412 786
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 327 64 781
Нерозподілений прибуток (6 321) 148 865
Власний капітал 481 000 656 907
Статутний капітал 295 910 295 910
Довгострокові зобов'язання 0 22 961
Поточні зобов'язання 599 001 375 218
Чистий прибуток (збиток) (175 599) 170 033**
Середньорічна кількість акцій (шт.) 295 909 871 295 909 871
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 825 837

* - данні показники надані ТОВ «УКРІСТГАЗ» виконавчим органом ПАТ «Харківська ТЕЦ-5»

** - показник чистого прибутку наведено за даними балансу, складеного за П(с)БО

ТОВ «УКРІСТГАЗ», акціонер який є власником

більше 10 відсотків простих акцій ПАТ«Харківська ТЕЦ-5»