ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2018 676635 3629953 18.6
Зміст інформації:
25.04.2018 рiчними загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв (схвалення вчинених Товариством значних правочинiв). Договiр № 1011/17-ЕЕ вiд 28.04.2018. Предмет договору: постачання природного газу. Вартiсть товару складає 676 634 918,40 грн., з ПДВ. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 3 629 953 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна складає 18.6%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295618406 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 295618406 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбачено.
2 25.04.2018 1810053 3629953 49.9
Зміст інформації:
25.04.2018 рiчними загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв (схвалення вчинених Товариством значних правочинiв). Договiр № 2010/1718-ЕЕ вiд 29.09.2017. Предмет договору: постачання природного газу. Вартiсть товару складає 1 810 052 966,40 грн., з ПДВ. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 3 629 953 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна складає 49.9%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295618406 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 295618406 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбачено.
3 25.04.2018 775062 3629953 21.4
Зміст інформації:
25.04.2018 рiчними загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв (схвалення вчинених Товариством значних правочинiв). Договiр № 1200/1718-ТЕ-32 вiд 22.09.2017. Предмет договору: постачання природного газу. Вартiсть товару складає 775 061 767,20 грн., з ПДВ. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 3 629 953 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна складає 21.4%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295618406 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 295618406 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбачено.
4 25.04.2018 1371662 3629953 37.8
Зміст інформації:
25.04.2018 рiчними загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв (схвалення вчинених Товариством значних правочинiв). Договiр № 966 вiд 20.12.2017. Предмет договору: виробництво теплової енергiї. Вартiсть товару складає 1 371 662 410,56 грн., з ПДВ. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 3 629 953 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна складає 37.8%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295618406 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 295618406 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбачено.