ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2018 18149765 3629953 500
Зміст інформації:
25.04.2018 рiчними загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Попередньо надано згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинiв, якi можуть укладатись у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття рiшення рiчними загальними зборами, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства: договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є постачання Товариству палива (природного газу та мазуту), граничною сукупною вартiстю не бiльше 500 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, яка складає 3 629 953 000,00 грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 500 %. Загальна кiлькiсть акцiй голосуючих акцiй 295 901 456 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295618406 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення скаладає 295618406 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт.
2 25.04.2018 18149765 3629953 500
Зміст інформації:
25.04.2018 рiчними загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Попередньо надано згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинiв, якi можуть укладатись у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття рiшення рiчними загальними зборами, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства: договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є постачання виробленої Товариством продукцiї (теплової та електричної енергiї), граничною сукупною вартiстю не бiльше 500 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, яка складає 3 629 953 000,00 грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 500 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295618406 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення скаладає 295618406 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт.
3 25.04.2018 2600000 3629953 716
Зміст інформації:
25.04.2018 рiчними загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Попередньо надано згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинiв, якi можуть укладатись у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття рiшення рiчними загальними зборами, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства: договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є вiдступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення iнвестицiй, залiк зустрiчних однорiдних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахункiв з погашення заборгованостi, прощення боргу, реструктуризацiя заборгованостi, надання та отримання поворотної фiнансової допомоги, отримання кредитiв, отримання позик, розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках (договори банкiвського вкладу (депозиту)), отримання кредитiв та авансових платежiв у Державного пiдприємства «Енергоринок», граничною сукупною вартiстю за кожним видом правочинiв не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення кожного правочину. Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтнотi за 2017 рiк складає 3 629 953 000,00 грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 716%. Загальна кiлькiсть акцiй голосуючих акцiй 295 901 456 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295618406 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення скаладає 295618406 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт.
4 25.04.2018 10889859 3629953 300
Зміст інформації:
25.04.2018 рiчними загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Попередньо надано згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинiв, якi можуть укладатись у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття рiшення рiчними загальними зборами, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства: Договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є вiдчуження або передача у заставу (iпотеку) майна Товариства. Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтнотi за 2017 рiк складає 3 629 953 000,00 грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства з аданими останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 300%. Загальна кiлькiсть акцiй голосуючих акцiй 295 901 456 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295618406 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення скаладає 295618406 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт.