ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 20.11.2018 1024213 3629953 28.2 http://www.tec5.kharkov.ua. Рiшення прийнято правлiнням Товариства на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 6 вiд 25.04.2018.
Зміст інформації:
20.11.2018 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 6 вiд 25.04.2018, прийнято рiшення про вчинення значного правочину (додаткової угоди до договору вiд 11.10.2018 №1568/18-ТЕ-32). Предмет правочину: поставка природного газу для виробництва тепловоїї енергiї для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, визначення фактичних та планових обсягiв природного газу. Ринкова вартiсть: 7 482,61 грн. за 1 000,0 куб. м з ПДВ., 1 024 212 972,30 грн. Варiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3 629 953 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):28,2. Рiшення прийнято правлiнням Товариства. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, не визначенi Статутом ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".
2 20.11.2018 1496832 3629953 41.2 http://www.tec5.kharkov.ua. Рiшення прийнято правлiнням Товариства на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 6 вiд 25.04.2018.
Зміст інформації:
20.11.2018 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 6 вiд 25.04.2018, прийнято рiшення про вчинення значного правочину (додаткової угоди до договору вiд 16.10.2018 №1019/1819-ЕЕ). Предмет правочину: поставка природного газу для виробництва електричної енергiї, визначення фактичних та планових обсягiв природного газу. Ринкова вартiсть: 7 482,61 грн. за 1 000,0 куб. м з ПДВ., 1 496 832 169,68 грн. Варiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3 629 953 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):41,2. Рiшення прийнято правлiнням Товариства. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, не визначенi Статутом ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".