ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 21.05.2018 1846071 3629953 50.9
Зміст інформації:
21.05.2018 правлiнням ПрАТ «Харкiвська ТЕЦ-5» на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 6 вiд 25.04.2018, прийнято рiшення про вчинення значного правочину (додаткової угоди до договору вiд 29.09.2017 № 2010/1718-ЕЕ). Предмет правочину: поставка природного газу для виробництва електричної енергiї, коригування щомiсячних обсягiв природного газу. Ринкова вартiсть: 9 488,64 грн. за 1 000,0 куб. м з ПДВ., 1 846 071 843,84 грн. Варiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3 629 953 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):50,9. Рiшення прийнято правлiнням Товариства. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, не визначенi Статутом ПрАТ «Харкiвська ТЕЦ-5».