ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 08.09.2017 775100 2915790 27
Зміст інформації:
08.09.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 5 вiд 25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину. Предмет правочину: поставка природного газу для виробництва теплової енергiї для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню. Ринкова вартiсть: 5 930,40 грн. за 1 000,0 куб. м з ПДВ., 775 061 767,20 грн. Варiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2915790000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 27. Рiшення прийнято правлiнням Товариства. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, не визначенi Статутом ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".
2 08.09.2017 1810100 2915790 62
Зміст інформації:
08.09.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 5 вiд 25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину. Предмет правочину: поставка природного газу для виробництва електричної енергiї. Ринкова вартiсть: 9 488,64 грн. за 1 000,0 куб. м з ПДВ., 1 810 052 966,40 грн. Варiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2915790000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):62. Рiшення прийнято правлiнням Товариства. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, не визначенi Статутом ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".